Sissejuhatus

Sellel lehel on kokku võetud Rõuge ja Viitina piirkonna metsavenna Auleid Toomsaluga seostatud inimesed ja sündmused.
Andmed pärinevad peamiselt RJM (Riikliku Julgeolekuministeeriumi) uurimistel saadud tunnistustest. Tõeväärtuse hindamisel võiks arvesse võtta mitut asjaolu. Nii eeluurimine kui sõjatribunali kohtupidamine ei toimunud õiguse-, vaid süüdimõistmiseks. Seetõttu süüalustele ei lubatud kaitsjat ja toimikutes leiduvate tõendite saamiseks kasutati eeluurimisel vägivalda ja piinamist. Ka süüaluste endi ütlusel on ülekuulajad lisanud tunnistusi, mida nad pole väitnud.
Tunnistuste kokkulangevusel kujuneb siiski üldpilt, mida on võimalik kirjeldada. Inimeste loomulik ja elurõõmsam pool selles pildis peaaegu puudub. Ometi oli seegi oma ilus olemas.
Andmed on jaotatud järgmiselt:
OLUD
  • metsavendadesse puutuvalt
  • parteilastesse puutuvalt
ELUD JA SÜNDMUSED
  • metsavendade elukäigud kuni metsa jõudmiseni
  • julgeoleku uurimistoimikutes käsitletud metsavendade tegevus
  • metsavendade elukäigud kuni metsaelu lõpuni
RJM JA PROPAGANDA
  • värbamine, operatiivettekanded
  • nõukogude ajal avaldatud kirjutiste võrdlus toimikuandmetega
Lisatud on kaardid, nimekiri metsas olnud isikutest ning leidunud fotod. Punkrikohad kaardil on ligikaudsed.
Kasutatud materjalid:
Auleid Toomsalu, tema salga liikmete ning abiliste uurimistoimikud Riigiarhiivis, RJM eriinspektsiooni uurimistoimikud, EK(b)P KK büroo otsused ja partei algorganisatsioonide infotoimikuid fondides ERAF.129SM; ERAF.130SM, ERAF.1.4.834, ERAF.134SM, ERAF.401; ERAF.18.7.41; ERAF.65., ERAF.131SM
Meelis Saueauk „Nõukogude julgeolekuorganite ja Eestimaa Kommunistliku Partei koostöö Eesti sovetiseerimisel aastatel 1944-1953“
Martin Mark „Saarlasõ küla läbi sajandite“
Aksel Sprenki päevik
Malev Kits „Haanjamaa monumendid“, Tallinn: Kirjastus "Eesti raamat" 1968
Hans Salm „Mõrv metsateel“, Ajaleht „Kodumaa“, 10.04.1985, lk 6 - 18.02.1987, lk 7
Tänu abi eest: Ave ja Mart Madistele, Mati Kalkunile, Ahto Kevvaile, Arnold Untile, Tiit Noormetsale ja Siiri Kaharile. Kodulehe teostas Madis Pukkonen ja kaardid tegi Eduard Pukkonen.
Lehte on võimalik täiendada.
Mari Pukkonen, mai 2014
NB! Kodulehel leiduva materjali (tekstide, tõlgete, kaartide ja fotode) publitseerimine on lubatud vaid kodulehe autori nõusolekul.